Kies afbeelding..

Privacyverklaring

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft als missie het behouden van leven als dat door reanimatie mogelijk is. Als u de Nederlandse Reanimatie Raad ondersteunt of gebruikmaakt van de informatie die de Nederlandse Reanimatie Raad biedt of van andere diensten van de Nederlandse Reanimatie Raad, verwerken wij mogelijk gegevens over u.

De Nederlandse Reanimatie Raad vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Nederlandse Reanimatie Raad houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Nederlandse Reanimatie Raad te Voorschoten (Rouwkooplaan 5). Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 7 april 2020. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de websites van de Nederlandse Reanimatie Raad kunt u de laatste versie altijd inzien.

Gebruik van cookies en scripts op de website

Op de website Reanimatieraad.nl wordt gebruikgemaakt van cookies en scripts. Hierdoor kunnen wij onze website beter laten werken en advertenties aanpassen aan jouw surfgedrag en interesses. 

> Lees meer over het gebruik van cookies op reanimatieraad.nl

Verwerking persoonsgegevens

Wij verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens. We lichten hier toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke privacyrechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden, zoals je naam, e-mailadres, foto en gegevens over uw gezondheid. De Nederlandse Reanimatie Raad verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mail
  • geboortedatum
  • adres (optioneel)
  • vraag (incl. medische gegevens), verhaal/ervaring
  • klik- en surfgedrag via cookies en vergelijkbare technieken

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

De Nederlandse Reanimatie Raad verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen. Per geval leggen wij dit hieronder aan u uit.

Websites van andere partijen

Op websites van de Nederlandse Reanimatie Raad treft u links aan naar andere websites. De Nederlandse Reanimatie Raad is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Sociale media

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft eigen social mediakanalen: Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Nederlandse Reanimatie raad volgt zelf social mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Vragen over reanimatie en reanimatieonderwijs

U kunt de Nederlandse Reanimatie Raad vragen stellen over reanimatie, reanimatieonderwijs en ons cursusregistratiesysteem CoSy via post, telefoon of via het online formulier op Reanimatieraad.nl. Het is hierbij nodig om enkele persoonsgegevens vast te leggen. De Nederlandse Reanimatie Raad baseert zich hierbij op de uitvoering van een overeenkomst met jou: het bieden van advies op aanvraag.

In geval van telefonisch contact of vragen per post registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens.

Als u gebruik maakt van het online vragenformulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: namen, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel).

Uw gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag en, zoveel mogelijk geanonimiseerd, voor onderzoeksdoeleinden. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, daarna worden zij verwijderd.

Communicatie van de Nederlandse Reanimatie Raad

U kunt u voor de nieuwsbrief van de Nederlandse Reanimatie Raad opgeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u u kunt afmelden.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om uw rechten uit te oefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Inzage

U kunt de Nederlandse Reanimatie Raad verzoeken om u mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie

U kunt de Nederlandse Reanimatie Raad verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Verwijdering

U kunt de Nederlandse Reanimatie Raad verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Beperking van de verwerking

U kunt de Nederlandse Reanimatie Raad verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op de slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens worden betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar de medewerker wenst geen verwijdering van de eigen persoonsgegevens, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken bij de Nederlandse Reanimatie Raad in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de noodzaak van de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

Overdracht gegevens

U kunt de Nederlandse Reanimatie Raad verzoeken om de eigen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

Intrekken toestemming

U kunt de Nederlandse Reanimatie Raad verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.

Klacht indienen bij de toezichthouder

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat de Nederlandse Reanimatie Raad inbreuk maakt op de bescherming van uw persoonsgegevens.

Het verzoek kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 88 732 72 23 of per e-mail via info@reanimatieraad.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; de Nederlandse Reanimatie Raad kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Nederlandse Reanimatie Raad gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden

De Nederlandse Reanimatie Raad kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Nederlandse Reanimatie Raad en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor de Nederlandse Reanimatie Raad optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Nederlandse Reanimatie Raad afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Voor het overige verstrekt de Nederlandse Reanimatie Raad alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door de Nederlandse Reanimatie Raad of door de Nederlandse Reanimatie Raad ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Nederlandse Reanimatie Raad de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen met ons team via e-mail aan info@reanimatieraad.nl of per telefoon via +31 88 732 72 23.