Kies afbeelding..

FAQ Onderwijs

Alle veelgestelde vragen (FAQ) over reanimatie onderwijs voor u op een rij.

Mag een herhalingsles (P)BLS hulpverlener korter duren dan een reguliere opleiding?

Nee, voor een herhalingsles (P)BLS hulpverlener gelden in principe hetzelfde lesprogramma en dezelfde cursusregels als voor een reguliere opleiding. Cursisten die als groep halfjaarlijks bijscholing volgen kunnen mogelijk op den duur met een wat korter programma volstaan.

Moet ik een deelnemer tijdens de BLS/AED cursus één of meer keren de reanimatie laten doen zonder het gebruik van speciale feedback hulpmiddelen (metronoom, CPREzy, App’s) voor ik een certificaat kan toekennen?

Nee, de Richtlijnen Reanimatie 2010 van de ERC adviseren het gebruik van dergelijke feedback middelen. Het gebruik van die hulpmiddelen leidt tijdens de cursus tot betere vaardigheden van cursisten qua diepte en snelheid van de borstcompressies. Een cursist dient zich te focussen op het zo goed mogelijk uitvoeren van de reanimatie. Dat een cursist zich daarbij laat ondersteunen door de middelen die daarvoor ontwikkeld worden is niet alleen vanzelfsprekend, maar zelfs wenselijk. Het gebruik van deze hulpmiddelen tijdens de cursus of in de praktijk is echter geen verplichting.

Als instroomeis voor de cursus BLS-instructeur wordt genoemd “geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp”. Wordt hier alleen het Oranje Kruis certificaat mee bedoeld?

Nee, ook personen met een geldig instructeurscertificaat voor Eerste Hulp opleidingen van DAN, MFA en EFR mogen toegelaten worden tot de BLS instructeurs opleiding. Wanneer twijfel bestaat of de persoon toegelaten kan worden, kan men contact opnemen met de NRR.

Zorgt de NRR dat ik accreditatiepunten krijg als ik een gecertificeerde opleiding volg?

Nee, steeds meer cursisten die een NRR gecertificeerde reanimatie of instructeurs opleiding volgen, zijn ook aangesloten bij Het Oranje Kruis, V&VN of een medische beroepsvereniging. Voor velen geldt ook nog dat zij geregistreerd zijn in het BIG register en dit, in verband met hun werk, ook moet blijven. Al deze organisaties werken met verschillende accreditatiesystemen. Veel van deze organisaties geven accreditatiepunten voor 1 of meer van de NRR gecertificeerde opleidingen. Deze accreditatie dient echter aangevraagd te worden door de opleider en niet door de NRR. Wanneer u voor uw opleiding dus accreditatiepunten wenst te ontvangen, dient u zich te richten tot uw opleider.

Accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis

Uitzondering hierop is het accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis voor Instructeurs reanimatie die tevens instructeur Eerste Hulp bij Het Oranje Kruis zijn.

Instructeurs EH die een (na)scholing (P)BLS instructeur van de NRR hebben gevolgd, kunnen hun certificaten opsturen naar accreditatie@ehbo.nl, waarna Het Oranje Kruis de accreditatiepunten zal toekennen.  Het Oranje Kruis verstrekt deze punten alleen wanneer deze nog nodig zijn voor hercertificering van het diploma instructeur EH. Wanneer iemand al voldoende accreditatiepunten heeft, zullen deze uit doelmatigheidsoverwegingen niet meer worden toegekend.

De rayonleider tekent de competenties (vaardigheden) die bij het behalen van deze scholing horen af. Dit gebeurt wanneer de instructeur de certificaten toont aan de rayonleider.

Kan iemand die twee keer in de functie van kandidaat instructeur op een cursus heeft meegelopen en in beide gevallen met onvoldoende is beoordeeld nog volwaardig instructeur worden?

Nee, om opgewaardeerd te worden van kandidaat instructeur naar volwaardig instructeur dient deze een tweetal keren succesvol instructie te geven op een opleiding waarvoor men als instructeur is opgeleid. Men heeft daartoe maximaal 3 mogelijkheden. (artikel 9.14 en 9.15)

Moet een volwaardig instructeur BLS die tevens kandidaat instructeur PBLS is ook op 2 cursussen PBLS hulpverlener als kandidaat instructeur instructie verzorgen?

Nee, een volwaardig instructeur BLS die een cursus PBLS-instructeur heeft gevolgd, hoeft maar op 1 cursus PBLS als kandidaat instructeur succesvol instructie te verzorgen om opgewaardeerd te worden tot volwaardig instructeur (artikel 9.21). Deze regel geldt ook voor een PBLS instructeur die de kwalificatie van kandidaat instructeur BLS heeft.

Kan iemand die nog de kwalificatie van kandidaat instructeur BLS bezit een bijscholing BLS-instructeur volgen?

Nee, een kandidaat instructeur dient zijn opleidingsstages te verrichten binnen twee jaar na het voltooien van de cursus BLS-instructeur (artikel 9.22).

Moet ik als Cursusorganisator kandidaat instructeurs de mogelijkheid bieden om bij door mij georganiseerde opleidingen mee te lopen?

Ja, dit is één van de voorwaarden om erkend te worden als cursusorganisator (artikel 4.11). Het kwaliteitssysteem van de NRR en ERC stoelen voor een deel op het principe dat een instructeur meerdere opleidingen verzorgt onder begeleiding van ervaren instructeurs. Als organisatoren dit niet ondersteunen, dan werkt dit principe niet. Een cursusorganisator kan een kandidaat instructeur dus alleen met gegronde redenen weigeren.

Mag een kandidaat direct aansluitend aan de cursus BLS-instructeur een verkorte cursus PBLS instructeur volgen?

Nee, een verkorte cursus PBLS-instructeur kan alleen gevolgd worden als iemand al volwaardig instructeur BLS is (artikel 6.5). Een verkorte cursus PBLS-instructeur kan dus nooit direct na een cursus BLS-instructeur gegeven worden omdat men dan nog kandidaat instructeur is. Dit om het leerrendement optimaal te houden.

Wat is de minimum leeftijd om mee te doen aan een reanimatiecursus?

Wij hanteren zelf geen leeftijdsgrens. Er moet gekeken worden naar de mentale en fysieke aspecten aan reanimatie. Mentaal kun je stellen dat het niet kunnen reanimeren in nood net zo belastend kan zijn als het wel toepassen van reanimatie. Fysiek is de vraag of het kind motorisch gezien in staat is om de handelingen goed uit te voeren. Wij laten dit vrij aan de cursusorganisator en/of instructeur om te beoordelen, eventueel in overleg met de ouders.

Kan ik als Belgisch instructeur in Nederland les geven?

Ja, dit kan. Als ERC erkende instructeur kunt u door de cursusorganisator opgezocht worden in CoSy en bij e faculteit worden toegevoegd.

Waar vind ik mijn lesmaterialen?

Via uw dashboard, nadat u bent ingelogd in CoSy:

Of via Mijn Cursussen in het linkermenu:

Heb ik een registratienummer bij de NRR?

Op uw certificaat staat onderaan een ERC nummer waarmee u bij de ERC in het systeem bent geregistreerd.

Wanneer moeten de opfris en vervolgtrainingen volledig geïmplementeerd zijn?

Tot op heden was er geen apart lesprogramma voor de herhalingscursussen en werd in principe het
lesprogramma van de basisopleiding opnieuw gegeven. Nu er een nieuw opfris- en vervolgtraining is
ontwikkeld mogen instructeurs hier dan ook per direct mee aan de slag. Maar het is ook toegestaan
nog even vast te houden aan de oude werkwijze binnen het opleidingsinstituut. Na publicatie van de
nieuwe reanimatie richtlijnen medio 2021 verwachten we van de instructeurs en instituten dat zij de
opfristrainingen verzorgen volgens het nieuwe programma. Voor instructeurs die weinig tot geen
ervaring hebben met scenario onderwijs geldt het advies om eerst een instructeursbijscholing te
volgen voor zover dat mogelijk is. De informatie uit de instructeurshandleiding in combinatie met de presentatie, het scenarioboek en het opgenomen webinar, https://www.youtube.com/watch?v=8KeEaNmQK3E geeft ruim informatie. In de bijscholing echter komen naast een toelichting ook de praktische vaardigheden die daar bij horen aan
bod. De instructeur mag er voor kiezen met de nieuwe opzet te wachten tot hij de bijscholing heeft
gevolgd. Bijvoorbeeld als hij de bijscholing pas volgt nadat de nieuwe richtlijnen gepubliceerd zijn.

Komt er in de BLS een training voor beademen met ballon en gezichtsmasker?

Nee. Beademen met een ballon is een risicovolle handeling en wordt alleen maar aangeleerd aan hulpverleners die deze techniek met grote regelmaat trainen en toepassen. Op deze manier wordt de vaardigheid gecheckt en (ook) onderhouden. Niet zorgprofessionals zullen de techniek te weinig toepassen om deze verantwoord te kunnen toepassen.

Wat is de tijdsduur van de diverse trainingen ?

De tijdsduur van een complete opfris-en vervolgtraining is afhankelijk van de doelgroep en het programma dat uiteindelijk door de instructeur wordt opgesteld. In de instructeurshandleiding staat per module wel een tijdsindicatie aangegeven.

Komt er een “hard copy” versie van het scenarioboek?

Nee. Het scenarioboek is een levendig document dat regelmatig aangevuld en aangepast zal worden. Een actuele versie van het scenarioboek zal altijd te downloaden zijn van de website.

Hoe ziet de NRR de implementatie van de opfris trainingen binnen ziekenhuizen/onderwijsinstellingen?

Dit is afhankelijk hoe het reanimatieonderwijs binnen een ziekenhuis of onderwijsinstelling nu is geregeld. Het voordeel van de huidige opzet van de opfristrainingen is dat ze veel meer op maat gemaakt kunnen worden. Voorziekenhuizen kunnen andere scenario’s andere onderwerpen en andere tijden gehanteerd worden dan voor onderwijsinstellingen. De basis blijft dat na een opfristraining de cursisten tenminste de standaard BLS weer beheersen zoals die na de basiscursus ook beheerst dient te worden (dus met mond-op-mond beademing).

In de scenario’s wordt meerdere keren gevraagd het slachtoffer te verplaatsen. Welke techniek adviseert de NRR?

De NRR heeft geen adviezen over verplaatsingstechnieken. Het maakt ook geen onderdeel uit van de BLS basiscursus. De manier waarop dit gebeurd is naar mening van de NRR ook niet heel belangrijk. Iemand heeft een circulatiestilstand en moet zo snel mogelijk gereanimeerd worden. Als de reanimatiecursus onderdeel uitmaakt van een Eerste Hulp cursus kunnen uiteraard de technieken gehanteerd worden die in de Eerste Hulp cursus worden toegepast, echter zonder tijdsverlies. De verplaatsingstechniek is geen doel op zich. Is er sprake van een losse BLS cursus met cursisten die verder geen Eerste Hulp beheersen kunnen cursisten tijdens het scenario zelf een oplossing verzinnen en kan deze na het scenario met de cursisten worden geëvalueerd.

Wanneer moet de nieuwe basiscursus geïmplementeerd zijn?

De nieuwe basiscursus verschilt niet veel van het oude lesprogramma. Uitrollen zal weinig aanpassing vragen van instructeurs. Instructeurs en opleiders mogen dan ook direct met de nieuwe basiscursus aan de slag. Na publicatie van de nieuwe richtlijnen medio 2021 is het de bedoeling dat alle instructeurs alleen nog lessen verzorgen volgens de nieuwe basiscursus. De nieuwe basiscursus is qua tijd redelijk flexibel. Dus opleiders die met klanten afspraken hebben gemaakt over een bepaalde cursusduur kunnen ook gewoon het nieuwe programma draaien. Eventueel aangevuld met wat elementen uit de opfriscursus.

Komt er vanuit de NRR een E-learning BLS?

In het Cursus Management Systeem (CoSy) van de ERC wat ook door de NRR wordt gebruikt is E-learning opgenomen. Dit is echter nog niet conform de Nederlandse Richtlijnen. Het is wel de bedoeling dat dit in 2021 het geval is als de nieuwe richtlijnen worden gepubliceerd. De NRR is echter op het standpunt dat deze E-learning voor de BLS niet verplicht wordt. Ook E-learning van andere partijen kan even waardevol blijven. Wat de invloed van deze E-learning op het lesprogramma wordt, is nog onderwerp van discussie binnen de NRR.