Kies afbeelding..

Dit doet de NRR

Zorgdragen voor eenheid in reanimatie, doeltreffend onderwijs, wetenschappelijke kennis en verbinding tussen ketenpartners en disciplines. Dit doet de NRR.

Het behouden van leven als dat door reanimatie mogelijk is.

Dit is de missie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Dit doen wij door te zorgen voor:

logo

Eenheid in reanimatie

Het is belangrijk dat er in Nederland eenheid op het gebied van reanimeren bestaat. Voor het bereiken van die eenheid is het formuleren van richtlijnen en aanbevelingen over de grenzen van een specifiek specialisme heen noodzakelijk. Deze richtlijnen en aanbevelingen betreffen niet alleen de feitelijke aan het reanimeren gekoppelde handelingen, maar ook voorwaarde scheppende aspecten, zoals het wel of niet starten en het staken van een reanimatie.

logo

Doeltreffend onderwijs

Goed reanimatieonderwijs is een basisvoorwaarde voor het vergroten van de vaardigheid en bereidheid van (vrijwillige) hulpverleners om de best mogelijke zorg te leveren aan een slachtoffer van een circulatiestilstand. De NRR streeft daarbij naar passende vormen van onderwijs, zodat zoveel mogelijk mensen goed kunnen reanimeren.

logo

Autoriteit op het terrein van reanimatie

Voor het ontwikkelen van richtlijnen en aanbevelingen, het innoveren van onderwijs en het kunnen innemen van standpunten bij maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot reanimatie is relevante en actuele wetenschappelijke kennis onontbeerlijk.

Deze noodzakelijke kennis, ervaring en deskundigheid zijn samengebracht in de Medische Adviesraad van de NRR. Met deze expertise kan de NRR reageren en anticiperen op ontwikkelingen in technologie, wetgeving en maatschappij die mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan de overleving na een circulatiestilstand zonder de wetenschappelijk bewijslast daarbij te kort te doen.

De Educatieve Adviesraad creëert de randvoorwaarden om effectief reanimatie cursussen te kunnen geven. Effectief onderwijs is een van pijlers waarop overleving is gebaseerd. Zonder goed onderwijs komt medische wetenschap niet daar waar het moet zijn. In de raad zitten de nationale cursusleiders van zowel de basis als gespecialiseerde cursussen, educators en onderwijskundigen.

logo

Een platform voor samenwerking van ketenpartners en disciplines

In het geval van een acute circulatiestilstand, maar vooral bij een Out of Hospital Cardiac Arrest (OHCA), zijn goede ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking van essentieel belang voor een optimale kans op overleving. Samenwerking tussen partners die de verschillende schakels in de keten van overleven vertegenwoordigen en samenwerking tussen betrokken disciplines is dan ook een belangrijke voorwaarde voor goede zorg aan een slachtoffer van een circulatiestilstand. Daarnaast zijn het ook deze partijen die een belangrijke rol spelen bij de implementatie van richtlijnen en aanbevelingen. De NRR ziet het als haar rol de samenwerking tussen ketenpartners en disciplines te stimuleren en continuïteit in samenwerking te bewerkstelligen.